Solicitudes e queixas veciñais

Solicitude ó Consorcio da visita ó románico

A Asociación Veciñal do Saviñao dirixíuse antes do verao de 2012 ó Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, como entidade responsable da promoción do turismo na nosa zona, solicitando que se procure, con todos os contactos posibles, a apertura das egrexas románicas da comarca.

Consideramos que o motivo fundamental que atrae ó visitante ás nosas terras é o patrimonio románico. Quen acode aquí leva unha desilusión e frustración ó comprobar que todo ese património que se anuncia, e que mesmo apadriña co seu nome ós concellos de Ourense e Lugo que o conforman, non pode ser visitado, tan só dende fora e sen a máis mínima explicación. Trabállase noutras iniciativas, como a Ruta dos Viños, a hostelería e a cociña, o golf, as festas medievais, etc, son elementos que engaden encanto e complementan o motivo pricipal da visita ás nosas terras, que está aínda sen solucionar, acceso ó románico.

Dende fai dous anos unha empresa ven ofrecendo unha media xornada de visita ó románico de cada concello. Máis a oferta parécenos moi escasa, por canto tan só se visitan 3 templos en cada ún dos concellos (no Saviñao, das 7 egrexas románicas tan só se visita Stº. Estevo de Ribas de Miño), e moi limitada xa que ún só día á semana supón unha restricción á disponibilidade e á accesibilidade ó románico.

O feito de que a nosa zona xeográfica, denominada Ribeira Sacra, non sexa capaz de ofrecer ós visitantes e turistas a posibilidade de observar, valorar e coñecer os templos románicos no seu interior, parécenos unha incongruencia e unha seria carencia que limita moito as inmensas posibilidades que a nosa terra ten no atractivo e competitivo mundo do turismo cultural e de interior; e que está frenando o desenvolvemento do que xa debería estar a funcionar como o máis importante recurso económico.

Dende a asociación solicitouse ó Consorcio de Turismo que centre todos os esforzos na búsqueda da apertura destes templos, propoñendo que se intensifiquen as conversas có Obispado, cós párrocos responsables de cada unha destas egrexas, coa Diputación e Consellería de Cultura e Turismo, para que negocien díante da institución clerical; ou ben que sexan os responsables de turismo de cada un dos concellos quenes acompañen e faciliten a visita ós visitantes.

 Sin o logro desta mostra, toda a oferta turística cultural queda valeira de contido. Si nalgún día se quere optar a Patrimonio da Humanidade hai que ter perfectamente cuberta e solucionada esta carencia. Namentras, tan só a paisaxe nos pode promocionar.

Propostas de mellora da información do punto de turismo dixital

É este un tema no que levamos insistindo dende fai 3 anos. Ata en 3 ocasións aportamos ó concello concrecións a recoller neste sistema dixital de información turística, que é a ÚNICA fonte de información que se ofrece no noso municipio a quenes nos visitan. Tamén nos diriximos díante do Consorcio de Turismo que foi quen diseñou e ubicou este sistema de información en todos os concellos. Algunhas melloras recolléronnas, pero non entendemos a grave carencia de información pola imaxe: fotos de cada un dos puntos sinalados e ubicación nun mapa xeral. Sin este soporte básico e elemental pobre é a información ofrecida. Adxuntamos solicitude:

Sigue leyendo

Queixa polo paso de veículos ó interior da Devesa .

Na data do 20 de novembro do 2013 solicítase do concello pronta solución a este feito reiterado. Un mes despois e ante a falta de iniciativa acodimos a recordarllo. Tan só coa colocación dunhas pedras nos dous puntos de acceso solucionábase o problema.

A Asociación Veciñal do Saviñao, por medio da súa presidenta Violeta Perez Figueroa, diríxese díante da Alcaldía do Saviñao coa intención de trasmitir unha queixa veciñal coa finalidade de que se lle dé resolución.

Sigue leyendo

Solicitude de eliminación das barreiras arquitectónicas nos espazos públicos

No seno da asociación recibíuse queixa dunha veciña pola falta de interese municipal na adecuación dos espazos públicos ó transito e mobilidade das persoas discapacitadas, tal e como recolle a lexislación. Adxunta unha serie de propostas para solventar estas carencias, así como os artigos que se están vulnerando co incuprimento municipal.

         A asociación asume esta máis que xustificada petición, trasmitíndoa integramente á Alcaldía.

  Sigue leyendo

Solicitude á Deputación arranxo estrada Escairón – Ferreira

SOLICITUDE DO ARRANXO INTEGRAL DA ESTRADA ESCAIRÓN – FERREIRA Ó PASO POR RENDAL E LAMAQUEBRADA.

Reprodución da solictude dirixida á Deputación de Lugo o 14 de xuño do 2013:

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a traves da súa presidenta Violeta Perez Figueroa con DNI 34.259.009 A, diríxese á Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo coa finalidade de

EXPOÑER:

Que na estrada de titularidade provincial entre Escairón e Ferreira de Pantón, concretamente entre o punto kilométrico 3.2 (pasado o cruz de Lamalonga) e ata o km. 4.5 (pasado o pazo de Lamaquebrada) contados dende o cruz que hai díante da gasoliñeira de Escairón, abríronse neste inverno unha gran cantidade de fochancas, que debido a súa profundidade (algún ten 10 cm. de fondo) está ocasionando accidentes e desperfectos de certa importancia nos usuarios de esta vía.

Tan só que se teña coñecemento na asociación, producíronse cinco siniestros nas dúas últimas semanas, dos que ó menos dous quedaron totalmente inmobilizados tendo que ser rescatados pola grúa con destrozos de importancia no neumático, disco e suspensión.

Advertimos do serio risco de que se produzan máis accidentes xa que nos días de choiva ditos buracos non se perciben ó estar nivelados pola auga. Por outra parte, moitos conductores nas maniobras evasivas para escaparlle a ditos baches, invaden o carril oposto poñendo en risco ós que circulan no sentido contrario.

O número de baches no tramo comentado, cunha profundidade certamente perigosa, é de 2 en dirección a Ferreira, e de 9 en dirección a Escairon.

Recordar que este problema repítese todos os anos nesta mesma zona e na mesma estación.

Sigue leyendo

Queixas rebacheos inservibles

QUEIXAS POLOS CATIVOS E INSERBIBLES REBACHEOS DO CONCELLO

Na data do 7 de xuño do 2013 a Asociacion Veciñal do Saviñao faise eco das protestas recibidas por parte de veciños de distintas parroquias do concello con ocasión do plan de rebacheo que se está executando no Saviñao. O tema de fondo é a provisionalidade da obra, consistente no deposito de grava asfáltica en cada un dos baches, elo sin nivelacion previa nin a compactacion posterior necesaria, o que fai de esta actuación un mero parche sin futuro algún, pois o non estar compactado, esa masa asfaltica é levantada inmediatamente có paso de vehículos, e moito mais acelerada co paso de tractores.

Así, nesta semana pasada recibíronse queixas de Sabariz (parroquia de Stª. Mariña de Rosende), onde se estableceron duas familias procedentes de Madrid, o que supuxo o incremento de 10 habitantes para o núcleo de Sabariz. Queixábanse de que dende o seu asentamento xa solicitaran o arranxo da estrada que atravesa o lugar, pois cada vez que chove fanse balsas de auga que quedan estancadas na cuneta e calzada impedindo case que a deambulación. Solicitaran unha nova capa de rodadura, e na semana pasada sentíronse defraudados o comprobar que a solución municipal quedouse nun rebacheo manual, rácano e escaso, de algun dos moitos buratos.

Sigue leyendo

Rexeite veciñal á planta de asfalto de Morgade

A Asociación Veciñal do Saviñao, trasmitindo a oposición e o rexeite dos veciños afectados de Morgade (parroquia de Seteventos) pola actividade dunha planta de asfaltados próxima ás vivendas, ven de presentar no concello unha reclamación e rexeite á solicitude de licencia municipal solicitada pola empresa.

A citada planta de asfaltados (Asfaltos y Viales S.L.) ven desenvolvendo a súa actividade dende fai uns catro anos, pero foi a raiz do Plan E, fai ano e medio, cando a súa actividade cambia e inicia a elaboración “en quente” de asfalto e aglomerado, causando molestias ós veciños do lugar de Morgade.

Na data do 12 de xullo do presente ano os veciños de Morgade presentan, acompañada dunhas firmas, unha reclamación díante do Concello onde expoñen o malestar pola actividade nociva e insaludable que lles afecta. No día seguinte, o 13 de xullo, sáe publicada no B.O.P. unha solicitude de licencia municipal para dita planta, sometendose a información pública por un prazo de 20 dias habiles.

A asociación veciñal, en representación dos veciños de Morgade, presenta na data do luns 30, e en tempo e forma, a alegación e reclamación á legalización da irregular situación desta empresa, solicitando a denegación da licencia por parte da autoridade municipal e a ordenación do traslado de dita planta ás parcelas existentes de Solo urbanístico de Actividade Industrial (polígono) onde debería desenvolver a súa actividade.

Os argumentos que se adxuntan son:

1º- O rexeite dos veciños de Morgade a ter que soportar danos medioambientais, concretados en olores, ruidos provocados pola maquinaria utilizada, particulas en suspensión aerea e polvos que afectan as hortas e pastizales, así como lixiviados líquidos derivados de asfaltos e lavado de camións que discorren libremente polas cunetas.

2º- A actividade industrial non é a adecuada para ser desenvolta no solo rústico de protección forestal onde actualmente está emplazada, para iso o municipio dispón de Solo Industrial específico para ditas actividades.

Por outra parte xeneraríase un agravio comparativo con outros veciños autónomos ós que lle foi denegada licencia municipal para actividades máis discretas, como foi o caso dun taller de restauración e outro de carpintería ós que se lle denegou por ser consideradas actividades industriais en solo rústico.

Dende asociación considérase que a empresa é coñecedora da imposibilidade de seguir coa súa actividade no emplazamento actual, e de feito fai dous anos xa solicitara unhas parcelas no polígono industrial, ás que posteriormente renunciou.

Con esta reclamación os veciños estarán atentos á resolución que se tome dende o concello para iniciar, se fose necesario, as denuncias que sexan precisas para facer valer a legalidade vixente.

30 de xullo do 2012

Sigue leyendo

Protesta pola suba tasas basura e gardería

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía e equipo de goberno municipal para trasmitír o malestar xenerado na poboación obxetivado polas masivas queixas que se están a recibir na asociación.

Ditas queixas céntranse no incremento das tasas da recollida de basura, de un 122 % (pasaron de 9 a 20 €), inxustificables por canto non houbo cambio nin mellora algunha no servizo.

 Do mesmo xeito, o incremento do prezo da gardería (de 110 a 220 €) para inicios do ano, sin distinción das rendas familiares, está provocando alarma e preocupación.

Dende a asociación denunciamos que estes incrementos de todas as tasas municipais son abusivos e desproporcionados. Este afán recaudatorio é impopular por canto ten un agravio comparativo co manteñemento das insostibles CATRO dedicacións exclusivas, cando Monforte con 19.000 veciños ten DÚAS ou Chantada con 9.000 ten tan só UNHA.

Non consideramos lícito que se esté a cargar sobre os veciños esta desproporcionada situación, cando o cidadán está pagando todos e cada ún dos servizos públicos (residencia de maiores privada nun edificio público, incremento da tasa da axuda domiciliaria, gardería privatizada,…).

 Aínda recoñecendo que estas decisións están amparadas nunha maioría absoluta, estase facendo unha xestión de costas ó veciño, impositiva e recaudatoria que probablemente esté traicionando esa confianza depositada, e non se pode esperar ata a próxima valoración popular sen esixir un cambio de actitude. O ben común está por riba de calesquera interese particular ou político.

Díante do malestar xenerado, a asociación veciñal solicita ó concello rectificación, no sentido da ponderación e proporcionalidade nas tasas municipais, así como un maior compromiso cos intereses dos administrados e a preservación dos servizos públicos imprescindibles.

En Escairón a 17 de decembro do 2012.

Queixa pola auga de consumo e dos ríos

A Asociación Veciñal do Saviñao, díante da alarma pola turbidez e opacidade das augas de consumo doméstico durante todo o mes de xullo do 2012, dirixe denuncia díante da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, para solicitar analise da salubridade das mesmas así como das causas ou orixe desta anomalía.

Recibidas queixas veciñais polas cualidades da auga da traida, que ven obscura e negruzca, así como pola alarma que orixina a permanencia durante todo este mes destas características, acodese a comprobar a auga dos cauces fluviais de onde procede a traida. No lugar de captación no río Sardiñeira en Eirexafeita o cauce vai totalmente opaco con tonalidade negruzca que impide ver o leito empedrado do río aínda en puntos onde non hai mías que 30 cm. de profundidade. Augas arriba, no lugar da Veiga (Cazón) compróbanse as mesmas características. Acódese aínda máis arriba, esta vez no río Portiño, afluente do Sardiñeira, o seu paso polo Ourigo e as características da auga son aínda peores, fluíndo o cauce totalmente negro.

A asociación solicita analise da auga de consumo doméstico así como das augas dos cauces fluviais para descartar algún verquido ilegal e determinar o orixe do mesmo, así como para tranquilizar á poboación e garantir a potabilidade da auga. Acode a TVG a facer unha noticia no lugar sinalado así como no centro de Escairón, verificando a opacidade da auga.

Un mes despois responde a Confederación Hidrográfica que a turbidez das augas ten a súa orixe nas tornmentas e arrastre de terras provocado polas correntías.