Solicitudes e queixas veciñais

Solicitude á Deputación arranxo estrada Escairón – Ferreira

SOLICITUDE DO ARRANXO INTEGRAL DA ESTRADA ESCAIRÓN – FERREIRA Ó PASO POR RENDAL E LAMAQUEBRADA.

Reprodución da solictude dirixida á Deputación de Lugo o 14 de xuño do 2013:

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a traves da súa presidenta Violeta Perez Figueroa con DNI 34.259.009 A, diríxese á Área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo coa finalidade de

EXPOÑER:

Que na estrada de titularidade provincial entre Escairón e Ferreira de Pantón, concretamente entre o punto kilométrico 3.2 (pasado o cruz de Lamalonga) e ata o km. 4.5 (pasado o pazo de Lamaquebrada) contados dende o cruz que hai díante da gasoliñeira de Escairón, abríronse neste inverno unha gran cantidade de fochancas, que debido a súa profundidade (algún ten 10 cm. de fondo) está ocasionando accidentes e desperfectos de certa importancia nos usuarios de esta vía.

Tan só que se teña coñecemento na asociación, producíronse cinco siniestros nas dúas últimas semanas, dos que ó menos dous quedaron totalmente inmobilizados tendo que ser rescatados pola grúa con destrozos de importancia no neumático, disco e suspensión.

Advertimos do serio risco de que se produzan máis accidentes xa que nos días de choiva ditos buracos non se perciben ó estar nivelados pola auga. Por outra parte, moitos conductores nas maniobras evasivas para escaparlle a ditos baches, invaden o carril oposto poñendo en risco ós que circulan no sentido contrario.

O número de baches no tramo comentado, cunha profundidade certamente perigosa, é de 2 en dirección a Ferreira, e de 9 en dirección a Escairon.

Recordar que este problema repítese todos os anos nesta mesma zona e na mesma estación.

Sigue leyendo

Queixas rebacheos inservibles

QUEIXAS POLOS CATIVOS E INSERBIBLES REBACHEOS DO CONCELLO

Na data do 7 de xuño do 2013 a Asociacion Veciñal do Saviñao faise eco das protestas recibidas por parte de veciños de distintas parroquias do concello con ocasión do plan de rebacheo que se está executando no Saviñao. O tema de fondo é a provisionalidade da obra, consistente no deposito de grava asfáltica en cada un dos baches, elo sin nivelacion previa nin a compactacion posterior necesaria, o que fai de esta actuación un mero parche sin futuro algún, pois o non estar compactado, esa masa asfaltica é levantada inmediatamente có paso de vehículos, e moito mais acelerada co paso de tractores.

Así, nesta semana pasada recibíronse queixas de Sabariz (parroquia de Stª. Mariña de Rosende), onde se estableceron duas familias procedentes de Madrid, o que supuxo o incremento de 10 habitantes para o núcleo de Sabariz. Queixábanse de que dende o seu asentamento xa solicitaran o arranxo da estrada que atravesa o lugar, pois cada vez que chove fanse balsas de auga que quedan estancadas na cuneta e calzada impedindo case que a deambulación. Solicitaran unha nova capa de rodadura, e na semana pasada sentíronse defraudados o comprobar que a solución municipal quedouse nun rebacheo manual, rácano e escaso, de algun dos moitos buratos.

Sigue leyendo

Rexeite veciñal á planta de asfalto de Morgade

A Asociación Veciñal do Saviñao, trasmitindo a oposición e o rexeite dos veciños afectados de Morgade (parroquia de Seteventos) pola actividade dunha planta de asfaltados próxima ás vivendas, ven de presentar no concello unha reclamación e rexeite á solicitude de licencia municipal solicitada pola empresa.

A citada planta de asfaltados (Asfaltos y Viales S.L.) ven desenvolvendo a súa actividade dende fai uns catro anos, pero foi a raiz do Plan E, fai ano e medio, cando a súa actividade cambia e inicia a elaboración “en quente” de asfalto e aglomerado, causando molestias ós veciños do lugar de Morgade.

Na data do 12 de xullo do presente ano os veciños de Morgade presentan, acompañada dunhas firmas, unha reclamación díante do Concello onde expoñen o malestar pola actividade nociva e insaludable que lles afecta. No día seguinte, o 13 de xullo, sáe publicada no B.O.P. unha solicitude de licencia municipal para dita planta, sometendose a información pública por un prazo de 20 dias habiles.

A asociación veciñal, en representación dos veciños de Morgade, presenta na data do luns 30, e en tempo e forma, a alegación e reclamación á legalización da irregular situación desta empresa, solicitando a denegación da licencia por parte da autoridade municipal e a ordenación do traslado de dita planta ás parcelas existentes de Solo urbanístico de Actividade Industrial (polígono) onde debería desenvolver a súa actividade.

Os argumentos que se adxuntan son:

1º- O rexeite dos veciños de Morgade a ter que soportar danos medioambientais, concretados en olores, ruidos provocados pola maquinaria utilizada, particulas en suspensión aerea e polvos que afectan as hortas e pastizales, así como lixiviados líquidos derivados de asfaltos e lavado de camións que discorren libremente polas cunetas.

2º- A actividade industrial non é a adecuada para ser desenvolta no solo rústico de protección forestal onde actualmente está emplazada, para iso o municipio dispón de Solo Industrial específico para ditas actividades.

Por outra parte xeneraríase un agravio comparativo con outros veciños autónomos ós que lle foi denegada licencia municipal para actividades máis discretas, como foi o caso dun taller de restauración e outro de carpintería ós que se lle denegou por ser consideradas actividades industriais en solo rústico.

Dende asociación considérase que a empresa é coñecedora da imposibilidade de seguir coa súa actividade no emplazamento actual, e de feito fai dous anos xa solicitara unhas parcelas no polígono industrial, ás que posteriormente renunciou.

Con esta reclamación os veciños estarán atentos á resolución que se tome dende o concello para iniciar, se fose necesario, as denuncias que sexan precisas para facer valer a legalidade vixente.

30 de xullo do 2012

Sigue leyendo

Protesta pola suba tasas basura e gardería

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía e equipo de goberno municipal para trasmitír o malestar xenerado na poboación obxetivado polas masivas queixas que se están a recibir na asociación.

Ditas queixas céntranse no incremento das tasas da recollida de basura, de un 122 % (pasaron de 9 a 20 €), inxustificables por canto non houbo cambio nin mellora algunha no servizo.

 Do mesmo xeito, o incremento do prezo da gardería (de 110 a 220 €) para inicios do ano, sin distinción das rendas familiares, está provocando alarma e preocupación.

Dende a asociación denunciamos que estes incrementos de todas as tasas municipais son abusivos e desproporcionados. Este afán recaudatorio é impopular por canto ten un agravio comparativo co manteñemento das insostibles CATRO dedicacións exclusivas, cando Monforte con 19.000 veciños ten DÚAS ou Chantada con 9.000 ten tan só UNHA.

Non consideramos lícito que se esté a cargar sobre os veciños esta desproporcionada situación, cando o cidadán está pagando todos e cada ún dos servizos públicos (residencia de maiores privada nun edificio público, incremento da tasa da axuda domiciliaria, gardería privatizada,…).

 Aínda recoñecendo que estas decisións están amparadas nunha maioría absoluta, estase facendo unha xestión de costas ó veciño, impositiva e recaudatoria que probablemente esté traicionando esa confianza depositada, e non se pode esperar ata a próxima valoración popular sen esixir un cambio de actitude. O ben común está por riba de calesquera interese particular ou político.

Díante do malestar xenerado, a asociación veciñal solicita ó concello rectificación, no sentido da ponderación e proporcionalidade nas tasas municipais, así como un maior compromiso cos intereses dos administrados e a preservación dos servizos públicos imprescindibles.

En Escairón a 17 de decembro do 2012.

Queixa pola auga de consumo e dos ríos

A Asociación Veciñal do Saviñao, díante da alarma pola turbidez e opacidade das augas de consumo doméstico durante todo o mes de xullo do 2012, dirixe denuncia díante da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, para solicitar analise da salubridade das mesmas así como das causas ou orixe desta anomalía.

Recibidas queixas veciñais polas cualidades da auga da traida, que ven obscura e negruzca, así como pola alarma que orixina a permanencia durante todo este mes destas características, acodese a comprobar a auga dos cauces fluviais de onde procede a traida. No lugar de captación no río Sardiñeira en Eirexafeita o cauce vai totalmente opaco con tonalidade negruzca que impide ver o leito empedrado do río aínda en puntos onde non hai mías que 30 cm. de profundidade. Augas arriba, no lugar da Veiga (Cazón) compróbanse as mesmas características. Acódese aínda máis arriba, esta vez no río Portiño, afluente do Sardiñeira, o seu paso polo Ourigo e as características da auga son aínda peores, fluíndo o cauce totalmente negro.

A asociación solicita analise da auga de consumo doméstico así como das augas dos cauces fluviais para descartar algún verquido ilegal e determinar o orixe do mesmo, así como para tranquilizar á poboación e garantir a potabilidade da auga. Acode a TVG a facer unha noticia no lugar sinalado así como no centro de Escairón, verificando a opacidade da auga.

Un mes despois responde a Confederación Hidrográfica que a turbidez das augas ten a súa orixe nas tornmentas e arrastre de terras provocado polas correntías.

Solicítase reparación das estradas afectadas polas obras de Solidaridad Solar

Na asociación veciñal recibíronse varias inquedanzas acerca da preocupación dos veciños polo deterioro das estradas e de certos camiños veciñais por donde se está a sacar a derivación eléctrica de media tensión da planta solar de Seteventos , que , aínda que vai soterrada , ocasionou a desaparición de boa parte da banda de rodadura da estrada entre  o cementerio da Portela e A Touza na parroquia de Piñeiró , así como a desfeita de paredes e balados de propiedade particular e deterioro dalgúns camiños .

Tamén estan intransitables e descarnados os viais de acceso a Mosiños dende a estrada de Monforte e deiquí ata Seteventos , así como a estrada entre Seteventos e Abuíme , desfeitas dende o inicio das obras do parque solar , fai xa tres anos .

SOLICÍTASE :

Aclaración , cara a tranquilizar ós veciños  , acerca de quen será a autoridade responsable da reparación das infraestructuras deterioradas , si será a empresa responsable Solidaridad Solar ou ben  si será o Concello  quen asumirá a reposición dos viales tal e como estaban denantes de ditas obras . Cremos que o feito de ser declarada de Interese Municipal non exime da reparación e acondicionamento das infraestructuras deterioradas na súa implantación .

Na espera de resposta , despédese de Vde. Violeta Perez Figueroa , presidenta da asociación vecinal . En Escairón , a 7 de xuño do 2012

Rexeite veciñal a subestacion de Torno (Pesqueiras)

A Asociación veciñal do Saviñao manifesta o seu apoio aos veciños e veciñas do lugar de Torno, pertencente á parroquia de Pesqueiras, no Saviñao, os cales rexeitan a instalación dunha subestación eléctrica vinculada coa empresa de enerxía Solidaridad Solar.

Esta empresa caracterizouse dende o principio por incumprir os procedementos legais: informes de impacto ambiental, de patrimonio, etc, sempre por razón de urxencia temporal e alegando o interés xeral que a corporación lle otorgou.

Nin a empresa nin o Concello se puxeron en contacto cos veciños, que se enteraron das intencións da empresa ao ter noticia da venda do terreo en que se pretende asentar a subestación e, posteriormente, ao ver publicado no Diario Oficial de Galicia do 1 de decembro un anuncio da Consellería de Economía e Industria polo que se somete a exposición pública a petición de autorización da antedita instalación eléctrica.

Os afectados fixeron unha reclamación dirixida á Consellería de Economía e Industria na que se recollían os seguintes argumentos en contra da subestación:

Primeiramente, o perigo que supón para a saúde das persoas que viven nas proximidades, a menos de 50 m., xa que o proxecto non garda as distancias de seguridade coas vivendas. Como consecuencia indirecta deste incumprimento, alegouse que as propiedades colindantes se verán devaluadas.

Segundo: A distancia de esta instalación ás dúas estradas que a bordean non é a legalmente establecida.

En terceiro lugar, a lexislación non admite ese tipo de uso industrial en solo rústico, que é como está catalogado o terreo en cuestión.

A resposta foi que esa instalación non era nociva, xa que o nivel de emisión de radiacións electromagnéticas é o mesmo que se da en calquera casa que teña electrificación e os electrodomésticos de uso común.

Con relación ás consideracións legais, a Consellería contesta que o Concello dera o seu informe positivo e que polo tanto non había máis que dicir. A este respecto, chama a atención a denegación dun permiso para a instalación dun taller artesanal de restauración a cen metros dese solar, alegando a mesma razón que agora rexeitan, é dicir, que en solo rústico non se permiten instalacións industriais.

A asociación non admite nin as respostas da Consellería, que xustifican irregularidades e minimizan os riscos para a saúde; nin as formas con que a empresa Solidaridade Solar e o Concello do Saviñao acometeron a construcción da subestación, quenes antes de iniciar as obras deberan tratar cos veciños máis próximos ou buscar outra ubicación menos conflictiva. Manifesta, polo tanto, o seu apoio aos habitantes do lugar, que da noite á mañá ven como lles constrúen ao pé da casa unha instalación nociva, molesta e contraria á lexislación.

Maio do 2012.

A día de hoxe, esa obra non se iniciou, o que demostra que non contaban cos permisos obrigatorios. Pero ten que ser o veciño quen se impoña ás ilegalidades cometidas e amparadas.

Necesidade dun local social en Escairón

1ª solicitude arranxo local sindicatos

2ª solicitude arranxo local sindicatos

Reunión co alcalde

Segundo soupemos na última reunión mantida co alcalde no 2012, o local pertece á Xunta de Galicia, quen propuxo unha subasta do mesmo partindo dun valor de 200.000 €. Comenta asemesmo que o concello intentou introducilo no Plan Leader, pero foi rexeitado por non ter a titulridade do local.

Pese a estar recollido nos dereitos veciñais do ROF e da LRBRL que a corporación facilitará locais ás distintas asociacións, non se está a cumplir. De esta maneira seremos a única parroquia de todo o Saviñao que carece de un local social para as moitas asociacións que aquí o precisan.

Continuaremos na procura de este dereito veciñal.

Solicítase inclusion no Parque Bombeiros Monforte

anagrama

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese díante da Alcaldía do Concello do Saviñao coa finalidade de

EXPOÑER:

Observando a cantidade de accidentes en forma de incendios en domicilios e vivendas que acontecen durante todo o ano na nosa comarca e no resto da comunidade galega; e dado o deplorable estado das instalacións eléctricas de moitas das vivendas do rural; e engadindo que no noso concello non existe un servizo permanente que poida atender unha urxencia en forma de lume, pois tan só se dispón dunha carroceta e un pick-up cun limitado depósito e cunha disponibilidade limitada ó horario laboral (non as 24 horas), e dado que tampoco se dispón dun equipo de Protección Civil nin tampouco dos GRUMIR xa que de ambos se prescindíu no seu momento por parte da Corporación.

SOLICÍTASE:

Se inícien os trámites para solicitar dende o Concello a inclusión do Saviñao na Mancomunidade do Parque de Bombeiros de Monforte para así ter a garantía dunha resposta rápida, continuada no tempo e profesional díante dunha potencial emerxencia en forma de lume nas vivendas de calesquera lugar da ampla xeografia do noso municipio.

Esperando se inicien os trámites para a solución desta importante carencia de servizos no noso concello, despédese atentamente de Vde. o presidente da asociación. En Escairón a 15 de novembro do 2011.

Queixa polos recortes nos medios contra os incendios

Díante do incendio localizado nas proximidades da Broza no Saviñao na tarde noite do 30 de setembro e do localizado nos Amieiros, a Asociación Veciñal do Saviñao recrimina a falta de sentido común por parte da Consellería de Medio Rural na retirada das brigadas de SEAGA.

O ano 2011 foi especialmente seco, pero e que tamén foi o ano que se empezou coa tixeira dos recortes en todo o público. Aquí esa mistura explosiva tivo como consecuencia que no mes de setembro, cando a sequía estival alcanza o culmen e os riscos de lume son máximos, a Consellería de Medio Ambiente suprimira os contratos coas brigadas de apoio ós medios antiincendios.

E foi precisamente nese mes cando vimos no ceo as columnas de fume que delataban os incendios da Broza e dos Amieiros. Non compredimos como na tempada de máximo risco se prescindíu de persoal contra o lume e queixámonos nos medios de comunicación.

Cando estamos no mes de maior e máis alto risco de incendios, incrementado este polo ano especialmente seco que estamos a pasar, coas evidentes consecuencias sobre a vexetación, consideráse unha neglixencia e un abandono do medio rural galego a retirada prematura das brigadas forestais, cando aínda non se coñece o fín da tempada estival.

Asistimos a outra mostra máis dos recortes que estan a aplicar sobre todo o entramado dos servizos públicos. Esta vez coa disculpa do aforro miserable duns soldos temporais, deixanse abandoadas á sua sorte e desprotexidas as zonas forestais e rurais da nosa comunidade, expostas ós coñecidos e de sobra sabidos riscos de incendios. Parece que a desastrosa experiencia dos incendios de fai uns anos non enseñou nada ós nosos responsables políticos e caese outra vez máis nos mesmos erros. Si xa se iniciara rácana a tempada contra o lume prescindindo da función preventiva da presenza do exercito, agora acortouse a protección que a presenza das brigadas ofrecia nestas terras consideradas de Alto Risco de incendios.

Sigue leyendo