Actividades e noticias actuais

A ASOCIACIÓN VECIÑAL ALERTA DA AMEAZA DOS PARQUES EÓLICOS NO TERRITORIO DA RIBEIRA SACRA.

 

A asemblea da Asociación analizou as consecuencias que derivarán do paso dunha nova liña de alta, procedente do parque Chao do Marco ( Becerreá ), así como da previsión doutro parque eólico que se instalará na parroquia da Broza do noso municipio. A reunión concluíu co rexeitamento destas operacións, que supoñen entregar o territorio a intereses empresariais.

Nos últimos anos estamos vendo unha alarmante proliferación de parques eólicos no conxunto da comunidade e no territorio no que nacemos e habitamos.

Dende esta asociacion desexamos advertir das consecuencias nefastas que traerán estas instalacións:

 • AFONDARÁN NO ABANDONO DO RURAL

A presencia dos muíños, o ruído, as torretas de derivación e o seu cableado, os desmontes e accesos  farán difícil e incómoda a vida en varios quilómetros ó redor, o que nun curto prazo provocará un éxodo dos habitantes.

Agora que se está a observar un moderado e optimista repunte poboacional e unha crecente restauración de vivendas e aldeas, a perda de atractivo das zonas afectadas polos eólicos freará a demanda de vivienda.

 

 • INCIDENCIA NEGATIVA NA ECONOMÍA

A Ribeira Sacra está despertando un grande interese turístico, e a proba é o crecente número de proxectos empresariais relacionados con esta actividade. Non obstante, co maltrato da paisaxe que supón a presencia dos parques eólicos, a hostalaría, as casas e os pazos de turismo rural e as iniciativas de ocio verán mermada a súa actividade: para eles suporía o sacrificio da galiña dos ovos de ouro.

Así mesmo, a construcción das instalacions e das vias de aceso limitará e fragmentará as plantacións e a utilidade dos numerosos montes comúns que atravesa.

 

 • DESTROZO DA PAISAXE

Todos os elementos constructivos destes parques, así como os desmontes de aceso e derivación supoñen unha agresión contra o paisaxe e a natureza, o elemento patrimonial máis valioso que posuímos e que nos levou á candidatura a Patrimonio da Humanidade.

 

 • INCIDENCIA NO MEDIO

A presenza destes parques teñen demostrado o grave prexuízo sobre a biodiversidade da fauna. Aves e mamíferos verán suprimidos os seus nichos ecolóxicos e as vías de tránsito.

 

 • A QUEN BENEFICIARÁN?

A compra ou a expropiación forzosa aos propietarios dos terreos supón uns exiguos beneficios fronte á economía crecente que desenvolven outros sectores produtivos. Os únicos beneficiarios serán as empresas enerxéticas, que se aproveitarán do territorio.

Entendemos que a enerxía eólica é limpa pero non pode ser imposta desta maneira. Para ser sostible a primeira premisa é non molestar nin causarlles prexuizos a quen naceu e habita no territorio. Non podemos permitir que se repita o que aconteceu nun pasado recente coa construción dos embalses e presas, que provocaron a migración da poboación, para beneficio únicamente da empresa.

Por todos estes argumentos consideramos que os parques eólicos supoñen unha ocupación imposta e ilexítima do territorio; que comprometerán o futuro da nosa comarca, ao seren incompatibles co obxectivo de que se recoñeza a Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade; e que atentan contra o proxecto dun futuro baseado na economía sostible no noso territorio, afondando no abandono e despoboación.

Escairón a 4 de xuño do 2024.

 

A ASOCIACIÓN VECIÑAL TRASMITE A NECESIDADE DE TAXIS NO CONCELLO O QUE ESTÁ OCASIONANDO SERIOS PROBLEMAS DE MOBILIDADE ÓS VECIÑOS.

 

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao coa finalidade de trasmitir a necesidade dun maior número de prazas de taxi no municipio.

A asociación veciñal recibíu queixas dos veciños do concello acerca da escasez de taxis e dos problemas que esta carencia acarrea para desprazarse, tanto polo territorio municipal como fora del.

O noso territorio municipal é extenso e moi diseminado e a poboación está moi envellecida. Si a esto se engade que os medios de trasporte no rural sufriron nos últimos anos un importante recorte nas frecuencias deste servizo, temos un serio problema de mobilidade percibido polos nosos veciños.

Por elo a asociación solicita do Concello un aumento de licencias de prazas de taxi no Concello así como a posta en convocatoria aberta para a concesión das prazas de taxi suprimidas polo cese de actividade ou xubilación dos titulares das mesmas.

Coa finalidade de dar rápida solución a esta carencia que está a limitar a mobilidade da nosa poboación afondando nas dificultades para consolidar a habitabilidade no noso territorio, despídese atentamente de Vde. a Presidenta de asociación veciñal.

En Escairón a 15 de marzo do 2024.

A ASOCIACIÓN SEGUE BUSCANDO SOLUCIÓNS Á PREOCUPACIÓN VECIÑAL POLAS ANTENAS DE TELEFONÍA MOBIL DE MONDAVIDE.

Despois de case vinte anos de preocupación e mobilización dos veciños do barrio de Mondavide pola afectación á saúde das emisións radiactivas das antenas de telefonía próximas ás vivendas e despois da nula actuación da institución municipal para dar solución a este tema, a asociación solicitou asesoramento e actuación á Xefatura Provincial de Telecomunicacións.

Na data do 13 de decembro acoden á petición da asociación técnicos da Xefatura Provincial de Telecomunicacións a realizar medición da emisión de radiacións a Mondavide. As cifras recollidas nas proximidades da instalación son de 0´35 volts/m, dentro dos límites admitidos pola OMS ( 38´9 volts/m ). Fanse asemesmo medicións no interior dunha vivenda próxima, con similares cifras. Á cita acoden veciños de 5 vivendas do barrio. Con esto dase tranquilidade e remátase con un longo temor pola influenza destas antenas na saúde. Non era tan dificil señor Alcalde.

SOLICÍTASE A CONVERSION DO INUTILIZADO ESPAZO ENTRE A BIBLIOTECA E O AUDITORIO EN PLAZA PÚBLICA.

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de mellorar os espacios públicos e comúns do municipio.

Tal e como se acordara na última reunión mantida co Alcalde, a asociación veciñal presenta propostas concretas para humanizar o espazo entre a Biblioteca e o Auditorio de Escairón para convertir esa área en plaza. Considerando que este espazo público está infrautilizado e pechado, presentamos as seguintes propostas de actuación:

1-Finalidade de uso: Como lugar de estancia e reunión, como plaza pública e podéndose utilizar para pequenos actos culturais ó aire libre.

2- Actuacións propostas:

1-Retirada do peche de forxa para convertilo en espazo aberto.

2- Apertura do cancelo de aceso que está permanentemente pechado.

3- Colocación de bancos e mesas móviles para facilitar o multiuso.

4- Conexión para aceso de medios de imaxe e són.

5- Adecentamento da pérgola do auditorio, moi deteriorada, ou ben retirada da mesma.

6- Pintura dun mural no edificio da caldeira da calefacción.

7- Dotación de dous puntos de luz

Na procura de dar utilidade e ampliar os espazos comúns de disfrute dos veciños e a espera dunha pronta resposta, despídese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación.

En Escairón, a 11 de decembro do 2023

SOLICITUDE Á DEPUTACIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDADE VIAL NO CONCELLO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, diríxese á Delegación de Vías e Obras Públicas da área de Xestión Territorial da Deputación de Lugo, para solicitar unha serie de medidas de seguridade vial no territorio municipal do Saviñao.

A asociación veciñal, facéndose eco das necesidades sentidas pola veciñanza no que respeta á seguridade vial nas estradas que comunican o territorio municipal, solicítalle á Deputación Provincial, titular das estradas afectadas, a necesidade de levar a cabo as seguintes actuacións:

 • Na Estrada provincial 4102 Escairón-Currelos: limitación da velocidade a 50 qm/h no paso polo Gorgozo e por Xuvencos. Dado o exceso de velocidade co que circulan moitos vehículos ao paso por estes dous lugares, suxíresese a colocación dalgúns dos seguintes elementos disuasores:
 • sinais luminosos de limitación,
 • bandas reductoras da velocidade nas entradas á poboación.
 • Semáforos que se poñan en vermello ao superar a velocidade.
 • Na Estrada 4102 Escairón-Ferreira de Pantón: colocación de bandas reductoras da velocidade na estrada Xán de Forcados de Escairón, á altura do parque infantil, que obriguen a aminorar a velocidade.
 • Estrada 5806 Montecelo-Fodo de Vila: colocación de sinais limitadoras da velocidade a 30 qm/h no lugar de Galegos dada a estreiteza da calzada ao paso pola poboación.
 • Estrada 5804 Escairón-Rebordondiego: limitación da circulación a un só sentido no centro de Escairón, desde o cruce ata a praza de España, no tramo que inclúe a praza Bernardino Ribadavia e a praza Maior, para evitar o colapso circulatorio que se observa a diario nesta zona.

Coa esperanza de que se faga efectiva a coordinación entre as administracións, condición imprescindible para dar resposta ás necesidades da veciñanza, despídese de Vde. a Presidenta da Asociación.

Escairón a 30 de outubro do 2023.

Na data do 11 de decembro acode a Capataz de obras públicas da Deputación para entrevistarse con nós. Confirma que as dúas intervencións solicitadas en Escairón ( a de sentido único e a do parque infantil ) son de competencia municipal. En canto ás medidas propostas para o Gorgozo e Xuvencos, só é viable a de colocación de sinais luminosas e afirma que informará delo. En canto á de Galegos afirma que xa está tramitada. Gracias pola pronta resposta.

URXE A CREACIÓN DE VIVENDA PÚBLICA PARA FREAR A SANGRÍA DEMOGRÁFICA DO NOSO CONCELLO.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, e co nº 14 no rexistro municipal, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor con DNI 33.812.714 T, diríxese á Alcaldía do Saviñao e aos partidos da corporación coa finalidade de que se valore a necesidade de VIVENDA PÚBLICA no noso Concello.

A vivenda convertiuse nun problema de ámbito nacional e, aínda que nun principio parecía afectar só ás grandes cidades, comprobamos como se extendeu e compromete ao mundo rural agravando a perigosa e progresiva perda poboacional.

Nestes últimos anos fíxose patente o incremento na demanda de vivenda no noso municipio. Por unha parte recibiuse un considerable número de inmigrantes que achegan familias enteiras coa intención de traballar e vivir no noso concello. Doutra parte, son moitas as parellas e xoves que buscan vivenda aquí e non a atopan, tendo que marcharse aos municipios veciños de Chantada e Monforte para conseguila. Este éxodo másivo está mermando aínda mais a poboación, que sufriu nos últimos catro anos a perda de máis de 500 habitantes.

No Saviñao non existe unha oferta de vivenda que dea cuberto as necesidades actuais. Esta carencia, que agrava aínda mais a caída poboacional e pon en risco a pervivencia do concello, fai urxente e imprescindible a inmediata actuación da administración local. Neste senso, a asociación veciñal SOLICITA e RECLAMA da Alcaldía e dos partidos da corporación:

Que se valore de xeito serio e consensuado a creación inmediata de VIVENDA PÚBLICA no noso municipio, tal e como están a facer outros concellos veciños, en resposta á demanda urxente da poboación, que non se subsana coa oferta existente de vivenda en aluguer ou propiedade, que é insignificante.

Co ánimo de frear o éxodo da veciñanza e de cubrir unha carencia que afonda na decadencia do noso concello, despídese atentamente a Presidenta da Asociación Veciñal.

Escairón a 2 de outubro do 2023.

OS APARATOS DE EXERCICIO FÍSICO TAMEN SON MOBILIARIO PÚBLICO, HAI QUE MANTELOS.

A Asociación Veciñal a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de solicitar traballos de mantemento ou reposición dos aparatos biosaludabeis ubicados nas distintas parroquias do municipio.
A principios da década do 2000 dotouse a todos os concellos da comunidade galega de aparatos de exercicio físico denominados biosaludabeis que daban acceso ós veciños do rural a posibilidade de facer exercicio de mantemento e incluso de rehabilitación física nas proximidades das súas vivendas. O Concello do Saviñao non foi unha excepción e case que todas as parroquias teñen instalados estes aparatos con aceptable uso por parte da poboación.
A día de hoxe recibimos queixas polo estado de abandono e inutilización destes aparatos, estando uns totalmente deteriorados, outros con sinais de agarrotamento e case que todos coa carencia da información acerca do uso e correcta utilidade dos mesmos.
Dende a asociación trasmitimos esta demanda veciñal e solicitamos do Concello as necesarias labouras de conservación desta dotación pública, xa que en todo este tempo non se realizou revisión algunha.
Concretamos a petición na reposición daqueles que están totalmente averiados, así como unha revisión de mantemento e engrase de todos e cada un e a reposición dos paneis explicativos da súa funcionalidade e correcto uso.
Na procura dunha rápida actuación no mantemento e conservación deste necesario e utilizado mobiliario público e coa intención de cumplir esta demanda veciñal, despèdese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación veciñal. Escairón a 15 de setembro de 2023.

SOLICÍTASE A NORMALIZACIÓN DO RECIBO DA AUGA DE CONSUMO.

A asociación faise eco da queixa sostida e prolongada dunha grande cantidade de veciños polas irregularidades no recibo da auga consumida. Dende hai dous anos estase cobrando con retraso e o que é pior, cóbrase sen data e sen concretar a auga consumida en cada recibo, o que roza a ilegalidade e xera grande desconfianza.

Dende a asociación SOLICÍTASE do Concello a regulación no cobro deste servizo:

          1 – emisión dos recibos coa periodicidade do cobro.

         2- Especificar a data do periodo de consumo e, sobre todo, a lectura especificada dos centímetros cúbicos consumidos , xa que a día de hoxe estes datos non son coñecidos polo usuario, o que non parece ter base legal.

Na procura dunha normalización nos recibos da auga de consumo, despédese atentamente de Vde. a Presidenta da asociación. Escairón a 28 de agosto do 2023.

VIAXE VECIÑAL ÁS MÉDULAS.

A asociación inicia unha nova actividade, a de organizar viaxes dunha xornada para os veciños. A asociación costea á viaxe en bús e a guía que nos acompanará. Nesta primeira saída o 21 de xullo, acódese Ás Médulas a contemplar a espectacular paisaxe resultante da actividade de extración do preciado ouro na comarca do Bierzo coa técnica do “montis derrumbum”. Complétase cunha visita a Ponferrada. Nesta primeira viaxe acoden 29 veciños que disfrutan dunha amena xornada.

cartaz copia

 

A ASOCIACIÓN RECLAMA DO CONCELLO A FACILITACIÓN DO PERMISO PARA A APERTURA DE DÚAS INICIATIVAS DE HOSTELERÍA EN BELESAR.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, e co nº 14 no rexistro municipal, a través da súa Presidenta Celia Ferreiro Riazor, diríxese á Alcaldía do Saviñao co motivo de solicitar a facilitación do permiso para a apertura que afecta a dous proxectos de hostelería en Belesar.
A asociación recolle e trasmite a queixa de dous veciños con iniciativas de hostelería, unha un furancho e outra un pequeno hotel-restaurante, que ven como o Concello lle pon trabas administrativas para a concesión do permiso.
O veciño de Belesar, José Mazaira Vazquez, denuncia que leva anos intentando unha iniciativa de emprendemento consistente nun furancho ou cantina en Belesar e que se atopa nun conflicto de permisos entre o Concello e a Deputación Provincial. No ano 2021 o interesado solicitou os permisos á CHMS así como á Direción de Patrimonio e ambos fóronlle concedidos. Asemesmo a oficina do Catastro otorga o permiso pero atópase co conflicto de que a Deputación condiciona o permiso ó cambio de uso a núcleo urbano, que lle corresponde ó Concello do Saviñao e este denegao.
Recordamos que Belesar é un dos puntos neurálxicos mais visitados da Ribeira Sacra. De alí parten os catamarans do río Miño e por alí discorre o que en nada será masivo, o Camiño de Inverno a Santiago. A presenza de visitantes é considerable e con tendencia á alza, polo que son necesarios e imprescindibles servizos de alimentación e habituallamento, así como de hostelería e habitación.
Esta negativa da corporación municipal contrasta coa total permisividade para outros locais do mesmo uso no territorio municipal:
– A existencia e apertura recente doutras cantinas en núcleos rurais como Segán, Vilelos, A Portela, Mendreira, A Páxara ou Meán.
– A existencia en Belesar dun Clube Naútico pertencente á Deputación así como a recente apertura dunha adega e centro de cata da adega Asolagados.
– Ademais no baixo dunha vivenda de Belesar próxima á do solicitante xa existíu de antigo unha cantina.
Estes antecedentes establecen un perigoso agravio comparativo coa negativa do Concello no momento atual. Ademais de supoñer un freo administrativo á dinamización do mundo rural en alarmante decadencia poblacional, é unha deixadez dá imprescindible laboura municipal de facilitar todas as iniciativas de desenvolvemento ós seus veciños.
Por elo dende a asociación SOLICÍTASE do Concello do Saviñao:
Axilizar os trámites para a certificación nun acordo plenario de Núcleo Urbano para Belesar nas normas subsidiarias de urbanismo ou ben a elaboración dunha ORDENANZA que facilite a aperture dalgúns negocios, sempre no mantemento do respeto ás normas urbanísticas. Cremos adedmais que desta maneira solucionaríase a necesidade de servizos de alimentación e hostelería, carentes a día de hoxe en Belesar e demandados pola gran afluencia de visitantes. Ditos proxectos contribuirían a xerar emprego e fixar poboación no noso municipio, o que debería ser tarefa prioritaria para todos os xestores do mundo rural .
Na procura de que a administración local inície de inmediato os pasos para facilitar estas iniciativas de desenvolvemento presentadas, despédese de Vde a Presidenta da asociación.
14 de xullo do 2023