Solicitudes e queixas veciñais

Propostas de mellora da oferta turística do noso municipio

Na data do 3 de decembro do 2015, acodimos a unha reunión solicitada polo concellal responsable de turismo. Adxuntamos unha serie de medidas encamiñadas a potenciar esta actividade para incrementar o interese dos visitantes polo noso territorio.

1. FACILITAR A VISITA ÁS EGREXAS ROMÁNICAS

Dado que é un dos principias motivos de asistencia de visitantes, esta é unha grande carencia, a visita ó interior dos templos. En tanto non se faga un convenio entre o bispado e a consellería para facilitar persoal que atenda esta necesidade, o concello podería ter algún responsable de abrir os templos previa solicitude.

 2. ELABORECIÓN DUN MAPA DO MUNICIPIO.

É imprescindible cara a información a quenes nos visitan, dun mapa global do municipio. Nel deberán figurar todos os elementos de interese:

Puntos de servizos (sanitario, oficinas bancarias, farmacias, veterinarios, correos, etc), egrexas románicas, os dous dólmenes, adegas, áreas de recreo (praia da Cova, Belesar, ponte Mourulle …), ecomuseo de Arxeriz, casas de turismo rural e locais de restauración, ….

3. SINALIZACIÓN DOS ACCESOS ATA O DOLMEN DA LEIRA RAPADA.

Xa que o seu descobremento foi a derradeira novidade, habería que poñer sinais metálicas na estrada ata Vilatán, e dende alí colocar 5 ou 6 sinais de madeira que indiquen o camiño ata o dolmen. Como se fixera para a sinalización do de Abuíme. Tamén debe ser subida ó punto dixital de información turística.

4. RESPONSABILIDADE MUICIPAL E XESTIÓN DA RUTA DE SENDEIRISMO DA RIBEIRA SACRA DO MIÑO (PR-G 162).

Dado que é a única ruta homologada do municipio e case que de toda a ribeira do Miño, e dada a gran cantidade de grupos de sendeirismo que veñen a recorrela, solicitamos que sexa o concello quen a asuma e se faga cargo dela.

Ata agora foi a asociación quen a diseñou, rozou, conseguíu subvención e homologación, a promocionou, e se encargou de mantela limpa nos anos 2013, 2014 e 2015. Agora debe ser o concello quen se encargue da limpeza anual (tramos a tractor e outros a pé a cargo das brigadas de incendios ou persoal municipal), da promoción, da publicación no factbook institucional, responder as solicitudes de información, subila ó punto de información dixital.

5. EXCAVACIÓN DALGUNHA MÁMOA.

Coa existencia de dous dólmenes no territorio, somos o único municipio da Ribeira Sacra que ten monumentos megalíticos visitables. É coñecida a existencia de numerosas mámoas no noso término, polo que deberían aproveitarse axudas e subvencións cara a financiar a excavación dalgunhas destas mámoas. Elo convertiríanos a bó seguro, nun municipio de interese arqueolóxico que incrementaría as visitas.

 6. ALTERNATIVA ÓS ACCESOS Á PRAIA DA COVA.

Todos os veráns vemos como a circulación cara á área fluvial da Cova se torna en caótica e certamente perigosa. Proponse que se faga en traxectos unidireccionais, como se fai en moitos lugares de gran afluencia turística.

A baixada cara a praia manteríase tal como é actualmente, dirección dende O Priorato á praia. A subida podería ordenarse por Soutomango e Arxuá, para o que habería que reforzar esta estrada local.

Para evitar inconvintes ós usuarios e propietarios das terras, poderíaselles permitir a circulación en ambos sentidos, sinalando esta excepción convenientemente.

7. UBICACIÓN DUN CAMPING.

A carencia dun camping en toda a Ribeira Sacra é un dos puntos débiles dos servizos da nosa comarca. A área da Cova, ampliada coa compra por parte do concello dalgunhas parcelas aledañas, sería un lugar idóneo para prestar este servizo, que podería completarse coa instalación duns bungalós. Sería pioneiro na cobertura desta necesidade de crecente demanda.

Solicitude de reformas no centro de saúde de Escairón

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións, a través da súa presidenta Violeta Perez Figueroa, con DNI 34.259.009 A, diríxese ó Servicio de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de Lugo, coa finalidade de solicitar unha necesaria actuación sobre o edificio do Centro de Saúde de Escairón, para que á súa vez o trasmita á Subdireción Xeral de Investimentos da Dirección Xeral de Recursos Económicos do SERGAS.

EXPONSE :

  1. O edificio do Centro de Saúde da capitalidade do municipio amosa unha imaxe de deterioro e de falta de funcionalidade para o desempeño das labores sanitarias que ven prestando a úns 2.600 veciños. Recordar que a última reforma remóntase ó ano 1996.
  1. É notable e gravosa a carencia dun elevador no centro de saúde, considerando que na 1ª planta estan ubicadas dúas das tres consultas médicas do centro así como outra de enfermería, profesionais que a miudo teñen que baixar á pranta baixa para atender a pacientes limitados fisicamente. Esto supón o incumprimento do Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro que aproba o regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión das barreiras na Comunidade autónoma de Galicia.
  1. Recordar que no mes de outubro do 2010 a Consellería de Sanidade contemplaba unha inversión de 40.000 € para o consultorio de Escairón. Daquela desglosárase nunha partida de 25.397 € incluída no epígrafe de “construcción de centros de atención primaria” e doutra segunda de 13.995 € integrada nas inversións programadas de “novas no centro de saúde e equipamento”. Despois de catro anos de espera ningunha de esas inversión presupostadas se levou a cabo.
  1. Este concello, pola contra, foi obxeto do recorte dunha praza de médico e outra de enfermeiro no verán de 2011, sufrindo un agravio comparativo con respecto ós concellos veciños que con 1.300 habitantes menos conservaron a mesma dotación. É por elo lóxica unha compensación na asistencia sanitaria ós veciños deste municipio.

Sigue leyendo

Solicitude retirada antena Mondavide

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á alcaldía do concello do Saviñao co motivo de manifestar a preocupación e inquedanza veciñal polo funcionamento da antena de telefonía situada na proximidade do deposito de augas en Mondavide.

Como queira que no ano 2004, coincidindo co desmontaxe doutra antena en Santalla, xa fora solicitada polos veciños a súa retirada, adxuntando daquelas unhas   150 firmas e obtendo o compromiso da alcaldía da retirada que co tempo non se executou, tal que aínda a día de hoxe segue a estar operativa; e como queira que o vecindario segue preocupado pola presenza desta fonte de campos magnéticos …

A asociación solicita do concello información sobre:

 – A data de caducidade da cesión de utilización de dita instalación.

– A cantidade que o concello percibe en concepto de arrendamento de dito servizo.

Por outra parte, a asociación solicita da alcaldía que inicie as xestións para a retirada definitiva desta antena xa que a súa ubicación no medio da poboación de Mondavide e Escairón non é a máis idónea e supón unha ameaza potencial para a saúde dos veciños.

O que se fai a data do 4 de abril do 2011.

A antena foi retirada a finais do 2011.

Máis parece que as cousas non son definitivas e a mediados de xullo do 2015 os veciños de Mondavide ven como se procedeu a re-instalación de novas antenas de Vodafone no mesmo lugar. Presentamos no Concello solicitude de explicacións, así como a súa inmediata retirada. Parece ser que o Concello proponlle outra ubicación alternativa, pero a concesión concretada nos anos 90 é por 30 anos. Confirma o Acalde que o concello recibe unha cuantía económica, sin concretar.

Reunidos coa Alcaldía en agosto do 2015, confirma a súa determinación a rescindir o contrato establecido coa empresa, de non aceptar esta a nova ubicación proposta.

Solicitude seguridade vial

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese á Alcaldía do concello do Saviñao coa finalidade de solicitar medidas de seguridade víal a adoptar nas entradas da poboación de Escairón.

MOTIVACIÓN:

Dado o alto número de incidencias sucedidas neste último ano nas entradas rodadas á localidade de Escairón, tanto dende o acceso de Monforte como dende a estrada de Ferreira, e dados os antecedentes de sucesos na entrada dende a estrada de Currelos, e dada a preocupación vecinal recollida nesta asociación coas numerosas queixas recibidas; consideramos que a prevención debe anticiparse á traxedia a fin de evitar danos humáns ós veciños.

Sigue leyendo

Solicitude á Conselleira de territorio e infraestruturas .

SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DA XUNTA DE GALICIA DO ARRANXO DAS ESTRADAS ESCAIRÓN – PESQUEIRAS E DO ACCESO A ESCAIRÓN DENDE O CORREDOR.

A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións de Lugo, a través da súa presidenta Violeta Perez Figueroa, con DNI 34.259.009 A, diríxese diante da Axencia Galega de Infraestructuras para solicitar as tarefas de conservación e mantemento dos tramos de dúas estradas autonómicas de moita frecuentación e importancia no noso municipio.

Sigue leyendo

Solicítase o vaciamento definitivo do estanque do lavadeiro da Devesa

Unha vez máis as augas do estanque do lavadeiro motivan queixas dos veciños, nesta ocasión son augas fecais do alcantarillado as que invaden o espazo acuático. Na data do 28 e xullo pídese ó concello a inmediata solución e solicítase a solución definitiva: a conversión de este espazo da Devesa nunha zona de uso e disfrute humano, tal e como recolle o Plan de Protección e Conservación da Devesa proposto pola asociación. No día seguinte foi vaciado o estanque, e renovadas as augas, pero eso non nos parece suficiente.

Consideramos que esta área debería ser aproveitada para ampliar e abrir a Devesa, eliminando a oxidada verxa que a pecha e humanizando ese espazo de uso tradicional polas mulleres que lavavan e clreaban a colada. Podería ser usado para pequenos eventos culturais (concertos, contacontos, etc), de reunión da xoventude que todavía a estas alturas carece de local e ubicación, ou de recreo veciñal.

Sigue leyendo

Auga da traida negra, unha vez máis

Coma xa ven acontecendo nos últimos anos, a auga municipal, pública e ben pagada tralo incremento das tasas, volta a saír dos grifos opaca e sucia, xenerando a lóxica preocupación en cada unha das casas que fan uso dela. Á asociación chéganlle numerosas queixas e por elo rexistramos no día 26 de xuño unha pregunta á Alcaldía: ¿é potable a auga?, ¿pódese facer uso doméstico dela para cociñar e inxerir?: Estas preguntas esperan unha rápida e tranquilizadora resposta por parte do responsable da calidade sanitaria das augas ¿dará a cara o Sr. Alcalde?

  Sigue leyendo

Solicitude á deputación do arranxo da estrada Escairón-Currelos

Visto o tremendo deterioro que este duro inverno provocou en certos puntos da estrada de titularidade provincial, e coa intención de que inclúan esta necesaria actuación no plan provincial anual de reparación das estradas, que acertadamente ven facendo a Deputación, na data do 10 de febreiro do 2014 notificamos os puntos concretos onde se precisa reposición ou reparación.

Sigue leyendo

Paixon polo cemento

O Concello do Saviñao ten intención de gastar 33.000 euros nunha obra que terá como resultado encerrar con cemento outra vez os espazos verdes de Escairón. Neste caso, trátase dunha berarrúa arredor do Campo da Lama. Ademais de innecesario, este aro de cemento contribúe a reducir aínda máis o espazo verde no que se atopa o antigo campo de fútbol.

O máis preocupante é que este proxecto está na liña das actuacións do Concello desde hai anos con respecto ás zonas verdes da vila. En vez de valoralas e potencialas para o lecer das veciñas e os veciños, estánse a estreitar, rodeándoas de antiestéticos, inútiles e caros elementos “duros”. Podemos poñer os seguintes exemplos:

A Devesa, que é sen dúbida a maior riqueza patrimonial de Escairón, leva anos reducindo o seu perímetro. A última actuación foi a colocación dunha balaustrada incomprensible, cara e fea, que mesmo dificulta o acceso. Mentres tanto, os magníficos carballos centenarios precisan con urxencia unha poda que a Asociación veciñal do Saviñao leva anos pedindo e que nunca se levou a cabo. A necesidade da poda non é só cuestión de saneamento das árbores, neste momento constitúen un perigo para as persoas, porque caen constantemente anacos de pólas que poden mancar gravemente a alguén. Hai poucos días, a un veciño caeulle unha rama no coche que tiña aparcado debaixo dun carballo situado na parte superior do arboredo. Desta vez, só lle rompeu o vidro do coche, outro día pode haber un accidente grave.

As obras no cemiterio provocaron unha forte polémica cando se derrubou o enorme plataneiro que protexía do sol e da calor á veciñanza. Hoxe só hai unha tórrida esplanada de cemento e catro arboriñas que parecen, en comparación coa outra, plantas nun testo.

A Praza Maior é outro exemplo. Hai poucos meses pechouse ao tráfico unha das rúas que rodeaban a praza e, en vez de aproveitar para introducir algun elemento natural, alguna árbore, algo verde que humanizase a praza e a fixese atractiva para a poboación, limitáronse a enlousar radicalmente o novo espazo.

No Campo da Lama tamén se colocou unha balaustrada igual cá da Devesa e agora queren pechar máis o espazo verde cunha beirarrúa. Tendo en conta que no PXOUM o campo de fútbol non aparece como zona verde, senón como Equipamental , dá medo pensar cal será o seguinte proxecto.

Estas actuacións transparentan unha filosofía por parte do Concello que se resume no desprezo polo verde e a paixón polo cemento. O noso maior capital é a Devesa e a súa área circundante. É unha zona de lecer imprescindible para a calidade de vida das veciñas e, en lugar de deixala deteriorarse, o Concello debería comprometerse a coidar esta riqueza natural e a deixarlla ás próximas xeracións como unha valiosísima herdanza que tamén nós recibimos, non hai que esquecelo, coa condición de que o seu uso fose o disfrute do pobo.

Reposición do surtidor de auga da área da Lama

A Asociación Veciñal do Saviñao diríxese diante da Alcaldía do Saviñao coa finalidade de

EXPOÑER:

Que dende sempre existíu ó lado do campo de futbol da Lama en Escairón unha fonte e que, dende que se fixeron as obras de canalización polo borde do campo e a área verde que existe detrás diste, foi sustituida por un punto surtidor de auga á altura da pista de tenis.

Tendo en conta que esta é unha zona de práctica deportiva, por canto ademais do campo de futbol hai outro campo de futbol Indoor, unha cancha de tenis e un parque con aparatos de exercicio biosaludables, é necesaria e imprescindible a existencia de un surtidor de auga coa que poidan refrescarse quenes acoden a facer exercicio.

Recentemente comprobamos como o surtidor que alí existía foi inutilizado, privando ós veciños deste servizo necesario e apropiado como complemento de calesquera práctica deportiva, nun espazo masivamente utilizado por xente de todas as idades.

Sigue leyendo