Na defensa do común

Manifestación defensa hospital de Monforte

Na data do 16 de marzo do 2013 a comarca de Monforte, Chantada e Quiroga, unha poboación de úns 60.000 habitantes que conviven nun amplo territorio que abarca dende A serra do Faro ata O Caurel, e dende as terras de Sarria ata Os Peares, sáen polas rúas de Monforte a expresar o rexeite da integración do hospital de Monforte en Lugo.

Unhas 10.000 persoas, con moita presenza de elevada edade, recorreron e clamaron por unha sanidade máis próxima, por non ter que volver os tempos de coller un taxi e correr cara á Lugo. A integración da área de Monforte en Lugo conleva a centralización do presupostos e das decisións na capitalidade, en nun medio prazo o recorte de servizos baixo a disculpa da mala rendibilidade economica. Baste mirar para o que acontece no Barco de Valdeorras, que un ano despois da integración en Ourense xa perdeu o laboratorio e algunha especialidade pediátrica, nun só ano.

Dicir que corren perigo as especialidades dun só médico (Neuroloxía, Reumatoloxía, Endocrinoloxía e Neumoloxía), así como a obstetricía. Pola contra, aínda está sin executar a tan prometida e necesaria UCI, ou a especialidade de Xeriatría tan demandada pola realidade social da comarca.

Dende a asociación, seriamente comprometidos cos dereitos cidadáns, organizouse unha charla explicativa e publicitouse o acto en todas as parroquias do municipio. A asistencia de veciños do Saviñao foi notable nunha acción popular masiva na que, dito de paso, a TVG pública nin se dignou a enviar unha unidade, omitindo a realidade e pretendendo manipular a información. É a realidade dun país descabezado onde a xente ten que defender na rúa as agresións que recibe do parlamento galego.

Acordo de acceso ó balneario de Augas Santas

ACORDO DE ACCESO Ó BALNEARIO DE AUGAS SANTAS PARA OS VECIÑOS DO SAVIÑAO.

No ano 2010 a directiva da asociación acordou co Director Xerente do Balneario unhas condicións de acceso, en virtude da proximidade, a certos servizos nunha condicións máis asequibles para os veciños do Saviñao.

Dende entón, cambiou a empresa, pero as condicións mantéñense.

 

PUBLICIDADE ACORDO BALNEARIO

O concello rexeita a teleasistencia

A Asociación veciñal diríxese ós medios de comunicación comarcais a propósito da non inclusión do Saviñao no Plan de Teleasistencia.

Si nos inicios do ano 2013 denunciábamos a constante perda de servizos que vimos sufrindo no Saviñao no último ano e medio, agora volvemos a comprobar como o noso alcalde non parece disposto a aportar un só euro para beneficio das persoas maiores do municipio, ó negar a acollida ó Plan de Teleasistencia presentado pola Diputación.

Dito plan aportaría unha axuda e protección ó comunicar ás persoas maiores que viven soas e que non reciben servizos de dependencia, contribuíndo a que vivan no seu lugar, fixando poboación e evitando a migración a outros concellos na busca dunha residencia. Para elo o concello debería aportar a metade da inversión. Dos 67 concellos da provincia, tan só CATRO decidiron prescindir de este servizo, convertíndonos nunha negativa e insolidaria excepción.

Sigue leyendo

Incremento tasas garderia

A Asociación Veciñal do Saviñao, a traves da súa presidenta Violeta Perez Figueroa, diríxese díante da Alcaldía do Concello do Saviñao para mostrar a súa disconformidade pola pretendida suba das tasas da Gardería Municipal.

EXPOÑENDO:

Díante da proposta presentada pola directora da gardería ante os pais dos nenos na que se anuncia unha modificación e suba das tasas de 110 a 220 €, a asociación veciñal na que están integrados moitos pais afectados considera:

  • Un incremento de máis do 100 % é abusivo e non xustificable no momento actual, limitando o acceso a este servizo ós fillos de moitas familias do noso medio.
  • O feito de que non contemplen descontos en función da renda familiar é discriminatorio e contradice o reglamento que regula ás garderías públicas, e esta a é, aínda que a xestión sexa privada.
  • Que as tasas dunha gardería municipal están reguladas polo Decreto 70/2007 polo que non poden ser modificadas unilateralmente polo concello nin pola empresa adxudicataria.
  • Que a concesión do servizo á empresa adxudicataria remata neste presente ano 2012.

Sigue leyendo

Desmantelamento do publico

A Asociación Veciñal do Saviñao alerta sobre o deterioro nestes últimos anos dos servizos públicos que se ofrecen no municipio.

Si primeiro se prescindíu dos servizos de Protección Civil e posteriormente tamén do GRUMIR, deixando sen cobertura as emerxencias que poidan suceder, despois chegou o recorte en prestacións sanitarias coa supresión de un médico en Escairón (o que evitou a perda de un profesional homónimo no concello de Sober), poucos meses despois vemos como se está suprimindo tamén unha praza de enfermería, que tan só se cubre DOUS días á semana e a metade de xornada.

Respecto da atención á terceira edade, denunciar que o único edificio público dedicado a Residencia (cedido para esta finalidade) foille entregado a unha empresa privada (Gesan) a cambio de 5.000 € anuais, sin que se ofreza nin unha soa praza concertada e a un precio de 1.200 €/cama/mes; co resultado de que a día de hoxe só hai tres veciños do Saviñao ocupando unha habitación.

Ademáis este ano a Xunta suprime totalmente a partida presupostaria da Axuda no Domicilio, co que o concello incrementou a tarifa por hora e reduxo o tempo de asistencia.Tampouco existe servizo de Centro de Día.

No pasado mes comprobamos como tamén o finamento ten contribución: o cementerio municipal de Escairón pasa a ser xestionado por intereses privados.

E para rematar esta serie de desmantelamentos e abandono do público, para inicios do ano próximo a gardería “municipal” entregada á Fundación Fesan incrementará de 110 á 220 € a tarifa por neno, sin ofrecer a lóxica e preceptiva reducción en función das rendas familiares.

Con este panorama comprobamos un deterioro da asistencia e cobertura mínima necesaria que un concello debería ofertar ós seus veciños. Moi á contra, incrementáronse todas as tasas municipais: licencias, auga, basura, IBI, etc…. Pero mantéñense as abusivas catro dedicacións exclusivas a cargo dos presupostos. Vese un notorio interese en recaudar, máis que en ofertar.

Dende a asociación, os veciños reclaman outra maneira máis solidaria de executar as funcións municipais para as que foron elexidos, recortando en gastos superfluos e frenando a privatización interesada dos servizos públicos e rentabilizando as instalacións municipais disponibles para non provocar situacións de abandono e marxinación social.

Decembro do 2012

Dereitos vecinais

APLICACIÓN DOS DEREITOS DO VECIÑO

Non son moitas as posibilidades de participación dos veciños na vida política do territorio onde desenvolve a súa vida , de todos modos a lexislación actual marca certas pautas de transparencia que deben respetarse na xestión da vida municipal , e uns dereitos que , anque mínimos , deben esixirse como modo de implicación social e de boa xestión a quenes nos gobernan .

Estamos a referirnos á Ley Reguladora de Bases de Regimen Local ( LRBRL ) do 4/1985 e o Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Municipales ( ROF ) do 12/1986 , autenticas bases xurídicas da administración de un municipio .

Na busca de esa transparencia e claridade na xestión dos nosos gobernantes locales , dende a creación da asociación ( 2009 ) foi obxetivo prioritario a consecución de eses dereitos básicos e elementais que a lei concede ó veciño . Así dirixímonos ata en catro ocasións díante da Alcaldía , unha á Secretaria , e outra o Valedor do Pobo , quen confiado na resposta  do cumplimento das obrigas da alcaldía , deu carpetazo a uns dereitos que a día de hoxe estan sen aplicar .

Expoñemos o último requerimento dirixido ó Concello , así como a resposta do valedor do Pobo .

A Asociación Veciñal do Saviñao , inscrita co nº 14 no rexistro municipal de asociacións , a traves da súa presidenta Violeta Perez Figueroa , diríxese díante da Alcaldía do Saviñao coa finalidade de …

EXPOÑER :

Para facer efectiva a participación veciñal  na vida social do municipio e como garantía de transparencia da xestión municipal , hai recollidos os dereitos básicos dos veciños no Estatuto do Veciño ( Reglamento Estatal de Organización , Funcionamiento y Regimen Local , R.O.F. de 22/12/1986 ) , así como na Ley Reguladora de Bases de Regimen Local ( L.R.B.R.L. de 37471985 ) .

Como queira que estes dereitos foron solicitados nestes tres últimos anos ata en tres ocasións díante da Alcaldía , nunha ocasión díante da Secretaría do concello , e ata elevada instancia ó Valedor do Pobo con recoñecemento dos mesmos , e comprobando como séguese sen aplicar ditos dereitos ….

SOLICÍTASE :

 

1- Recibir as convocatorias e acordos que adopte a Corporación Local nas sesións públicas municipais , no domicilio social da asociación .

Segundo Título VII do R.O.F. , artgo. 234 : Sin perjuicio del derecho general de acceso a la información municipal reconocido a los vecinos en general, las entidades a que se refieren los artículos anteriores disfrutarán, siempre que lo soliciten expresamente, de los siguientes derechos:

  Recibir en su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados  municipales que celebran sesiones públicas cuando en el orden del día figuren cuestiones relacionadas con el objeto social de la entidad. En los mismos supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos  municipales.

            Segundo artgo. 207 do R.O.F. e artgo. 70.3 da L.R.B.R.L.: Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de Gobierno y Administración de las entidades locales y de sus antecedentes

            Segundo artgs. 69.1 e 70 bis.1 da L.R.B.R.L. : Artículo 69.1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

            Artículo 70 bis. 1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.

 

            2- Que se fagan públicas as convocatorias e as resolucións das sesións plenrias e acordos do Pleno , así como os acordos das Comisións de Goberno , no taboeiro de anuncios do concello .

            Segundo artgo. 229 do R.O.F. : 1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se trasmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad.

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Corporación dará publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación dicten los delegados.
  2. A tal efecto, además de la exposición en el Tablón de Anuncios de la entidad,

podrán utilizarse los siguientes medios:

             Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un boletín informativo de

  la entidad.

             Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

            Segundo artgos. 70.2 e 72 da L.R.B.R.L. : 70.2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley.

            72 : Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades, y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos

 Na espera dunha resposta efectiva , acordada pola autoridade municipal , que dé cumplimento ós lexítimos dereitos solicitados , despídese de Vde. atentamente a presidenta da asociación vecinal .

En Escairón a 14 de decembro do 2012 .

 

Resposta do Valedor , sen confirmar si efectivamente se publican os acordos dos Plenos e Comisións de Goberno , ou si se convocan as Sesións Plenarias :

resposta Valedor dereitos veciñais 2

Falta de cobertura dunha enfermeira en Escairón

Ata en dúas ocasións vivíronse no municipio situacións de desatención nas labores de enfermería pola racanería de aforrar en sustituir a baixa dunha profesional. E nas dúas ocasións nos diriximos á Xerencia de Lugo do SERGAS:

A Asociación Veciñal do Saviñao denuncia a precariedade sanitaria coa que o SERGAS continúa a castigar a este concello.

Nesta ocasión os feitos céntranse en que dos 3 enfermeir@s cos que conta o centro de saúde de Escairón, dous estan na situación de baixa laboral de longa duración, co que a día de hoxe tan só hai un enfermeiro para atender os 3 cupos médicos da zona de Escairón (unhas 3.300 tarxetas sanitarias). Solicitado un sustitut@ ó SERGAS, aceptan enviar un enfermeiro tan só para os dous días nos que se fan analises, deixando os outros 3 días da semana a toda esta poboación con tan só un enfermeir@. Despois de moitos rogos dos sanitarios locais, a directora de enfermería de Lugo concede un sustitut@ 3 días á semana.

Sigue leyendo

Na defensa dos servicios sanitarios do noso municipio

No mes de maio do 2011 o noso municipio ten a desgraza de ser pioneiro nos hachazos das medidas de recorte nos servizos sanitarios por parte do goberno do PP na comunidade autónoma. Así, xusto dous días antes das eleccións municipais, suprímese un médico no centro se saúde de Escairón, levado moi habilidosamente por parte de Raquel Arias ó seu concello de Sober cando aquel era o municipio, coa lóxica poboacional, candidato a  perder un profesional. 4.450 veciños fronte os escasos 3.000 de Sober así o facían previsible.

A asociación púxose rapidamente na tarefa de tentar cambiar este negativo destino. Dirixímonos ó Comité de Centros de Atención Primaria de Lugo, a Recursos Humanos da Consellería, á mesma Conselleira Pilar Farjas e ata en dúas ocasións ó Valedor do Pobo. Todo esforzo foi inútil. Convocouse ós veciños a manifestarse ante o concello con ocasión dun Pleno onde se tratou “á lixeira” o tema, acodiron unhas 300 persoas. Colocáronse pancartas en Escairón e nos pasos elevados do corredor. Falouse nunha ronda de prensa en Monforte, e ata nos manifestamos ante a propia conselleira con ocasión dunha visita ó Hospital de Monforte. Anímase ós veciños a presentar follas de reclamación a título individual, e a fé que responderon, pois foron enviadas máis de 600 reclamacións á Xerencia de Lugo do SERGAS.

Pero non contentos coa afrenta, dous meses despois salta o rumor da posible supresión do consulorio de Currelos que, grazas o cambio de moitos veciños para ó médico de Currelos, consigue manterse.

A conselleira non foi quen de responder ós argumentos que defendían a xusta demanda, que expoñemos agora.

anagrama
A Asociación Veciñal do Saviñao, inscrita co nº 13651 no rexistro provincial de asociacións diríxese á Illma. Sra. Conselleira de Sanidade Dña. Pilar Farjas Abadía co ánimo de

EXPOÑER:

Que no noso concello e a data 21 de maio foi suprimida unha praza de médico e que pese ás instancias dirixidas díante dos diversos estamentos da administración sanitaria solicitando a reconsideración da decisión, non se obtuvo resposta algunha. Dende os veciños consideramos esta unha decisión inxusta e discriminatoria respecto do resto de municipios que nos rodea, e supoñendo un recorte sanitario que merma a cobertura e protección desta zona.

E que por máis circula o rumor da intención da supresión do consultorio periférico de Currelos (no norte do municipio) e o traslado do persoal (médico, enfermeira e administrativo) ó centro de saúde de Escairón. Sigue leyendo

Residencia dos maiores: Isto non é o que necesitabamos

A Asociación Veciñal do Saviñao, unha vez coñecidas as condicións de apertura dos Apartamentos Tutelados de Escairón, desexa manifestar a decepción sentida así como reclamar a falta de sensibilidade dos responsables municipais para coa xente maior deste concello ó “entregar” a única (e tantos anos desexada) residencia ó uso privado.

A admisión unicamente privada e co custo de 1.200 € ó mes deixará sen este servizo esencial e esperado prácticamente á globalidade dos nosos maiores, que na grande maioría teñen unha pensión da cotización agraria moi inferior a esa cifra, o que lles imposibilita o acceso.

A asociación non entende como un edificio público municipal, doado por Dña. Maruja Somoza coa condición de ser aproveitado para Residencia de Maiores, arranxado e remodelado ata en dúas ocasións con fondos públicos, e dotado de material e mobiliario con orzamento público, poido ser entregado a unha privatización total ; sin a máis mínima opción de cobertura (concerto) coa Consellería de Bienestar e Igoaldade.

Consideramos que este patrimonio público foi convertido nunha mini residencia de luxo só para persoas válidas, e non dá solución ós dependentes do noso medio, nin palía as carencias en servizos para a terceira idade no noso concello. Así os nosos maiores deben buscar praza noutras vilas, desenraigándose do seo entorno. Isto non é o que precisaba o noso municipio.

Para compensar este abandono, a asociación esíxelle ós responsables municipais o inicio das xestións pertinentes para lograr polo menos algunhas prazas concertadas, pero desconfiamos das intencións privatizadoras, pois hai dous anos se negaron a entrar no concerto que se lle ofrecía dende a Consellería de Benestar e Igualdade.

De non ser así haberá que iniciar xa os trámites para conseguir unha residencia “de verdade”: que acolla persoas dependentes e que inclúa servicios de enfermería, fisioterapia e poida valer como Centro de Día. Resumindo, un centro adecuado ás necesidades e á realidade demográfica que estamos a vivir, como os que funcionan dende hai anos en case todos os concellos veciños.

Alegacións á modificación do escudo

A finais do ano 2010 a Corporación municipal decide institucionalizar o escudo e facelo oficial. Para elo é requisito imprescindible que sexa aprobado pola Comisión de Heráldica, organismo que propón e forza á inclusión da imaxe nun escudo de armas e a coroa real. Díante de esta modificación que altera o sentido que para os nacidos no Saviñao sempre tivo o sol elíptico, a asociación (ademais do Círculo Saviñao) presentou as alegacións seguintes, que non foron aceptadas nuha sesión plenaria, coa conseguinte oficialización.

Coñecida a proposta de Heráldica para a institucionalización do escudo do Saviñao, a Asociación Veciñal do Saviñao desexa manifestar o rechazo e a oposición á modificación do escudo que “dende que se recorda” representou as terras do Saviñao, que non é outro que un sol elíptico introducido nun óvalo, de uso histórico por todalas entidades asociativas rexistradas no concello.

Como alegacións presentadas díante do concello considera a asociación que a coroa non é representativa destas terras pois non hai antecedente histórico de fidalguía nin de dependencia real das terras do Saviñao. Por outra banda, considera desafortunada a modificación da disposición ovoidea por outra totalmente circular que o alonxa das orixes máis telúricas e básicas da elipsoide solar. Tampouco entende por qué o sol ten que aparecer encastrado nun escudo de armas, que lonxe de refrexar o sentido de culto ancestral e cósmico, acércao ó bélico e militar. Considera que o actual escudo é máis perdurable o longo da historia, e que as modificacións propostas tan só o adaptan ó momento histórico contemporaneo.

Por todo elo solicita á Heráldica se respete a sinxeleza dun sol prerromano manifestado dunha forma elipsoidal ó modo en que na cultura castrexa se tiña esa misteriosa apetenza polas formas ovoidales.

A asociación aporta, ademais dos argumentos etnográficos, os datos históricos que avalan o mantemento do escudo tal e como é, sen modificacións que alteren o sentido que ese icono ten para os habitantes do Saviñao.

En Escairón, a 15 de novembro do 2010.

COMPARATIVA DOS DOUS ESCUDOS